O oblasti delovanja

Energija iz drveta ima značajnu ulogu kao izvor energije za grejanje i kuvanje u Srbiji. Ovo se naročito odnosi na ruralna područja koja nemaju pristup gasovodnoj mreži ili sistemima daljinskog grejanja. Skoro 70% drva na tržištu koristi se kao drvno gorivo a više od 40% domaćinstava koristi čvrsta goriva (uglavnom drvno gorivo ili kombinaciju drvnog goriva i uglja). U nekim opštinama ovaj udeo dostiže čak 90%. Prema tome, bitno je unaprediti efikasnost korišćenja drvnog goriva za grejanje i kuvanje kako bi se sprečilo trošenje resursa šumske biomase a istovremeno povećali raspoloživi prihodi domaćinstava koja koriste drvo kao gorivo.

Ova oblast delovanja ima za cilj da poboljša efikasno korišćenje drvnih goriva u privatnim domaćinstvima u okviru izabranih pilot regiona. Naš tim planira da izradi skup preporuka za krajnje korisnike kako bi se obezbedila unapređena efikasnost korišćenja ogrevnog drveta u domaćinstvima. Pored toga, izradiće se i sprovesti mere za uvođenje efikasnijih uređaja za grejanje/kuvanje.

Aktivnosti

Tokom projekta, tim će usmeriti svoje napore i resurse na tri kompatibilne oblasti aktivnosti sa namerom da unapredi efikasno korišćenje drvnih goriva.

Ciljevi aktivnosti mogu se sažeti na sledeći način:

 • promovisanje efikasnog korišćenja drvnih goriva različitim ciljnim grupama;
 • doprinos razvoju održivog tržišta drvnih goriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva, i;
 • unapređenje povoljnog okruženja.

Aktivnosti koje će dovesti do postizanja zacrtanih rezultata mogu se sažeti na sledeći način:

1. Promovisanje efikasnog korišćenja drvnih goriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva

 • Procena trenutnog stanja u vezi sa korišćenjem drvnog goriva u domaćinstvima u izabranim regionima, kao i efikasnosti uređaja za grejanje i kuvanje na drva koji se trenutno koriste
 • Priprema preporuka za efikasno korišćenje drvnih goriva na osnovu procenjene razlike između trenutnog načina korišćenja i najbolje prakse
 • Promovisanje efikasnog korišćenja drvnih goriva putem kampanja za podizanje svesti koje se organizuju u pilot regionima

2. Razvoj održivog tržišta drvnih goriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva

 • Procena tržišta drvnih goriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva uključujući distributivne kanale i dostupnost visokokvalitetnih drvnih goriva i efikasnijih tehnologija
 • Poboljšana dostupnost i kvalitet drvnih goriva
 • Poboljšana dostupnost efikasnijih uređaja za grejanje i kuvanje na drva
 • Povećano korišćenje efikasnijih proizvoda

3. Unapređenje povoljnog okruženja za drvna goriva i uređaje za grejanje i kuvanje na drva

 • Revidiranje postojećih politika i pružanje pravnog saveta u vezi sa usklađivanjem sa regulativom EU u ovoj konkretnoj oblasti
 • Podrška Institutu za standardizaciju u vezi sa prevođenjem relevantnih EU standarda koji se tiču biogoriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva
 • Jačanje kapaciteta odabranih institucija kako bi mogle da sprovedu preporučene izmene u regulativnom okviru i pružaju adekvatne savete krajnjim korisnicima
 • Poboljšanje kvaliteta infrastrukture koja je neophodna za plasman visokokvalitetnih drvnih goriva i efikasnijih uređaja za grejanje i kuvanje na drva na lokalno tržište putem tehničke pomoći koja se pruža odabranim laboratorijama za testiranje drvnih goriva i uređaja za grejanje i kuvanje na drva

Odgovorna osoba:

Sabine Zielm-Milojević
Rukovodilac komponente

Bože Jankovića 39, 11000 Beograd, Srbija
+381 113912 507 lok.129
sabine.ziem@e4tech.com

Konzorcijum E4tech i Quiddita zadužen je za sprovođenje projekta u ime programa GIZ DKTI.
E4tech je strateška konsultantska kuća koja posluje na globalnom nivou i fokusira se na održivu energiju a kancelarije su joj u Londonu i Lozani. E4tech od 1997. godine pomaže industriji, vladi, investitorima i ostalima da steknu razumevanje o globalnim mogućnostima i izazovima čiste energije. Između ostalih oblasti, E4tech poseduje podrobnu ekspertizu u sektoru bioenergije. Njihov veoma iskusan kadar bavi se i konvencionalnim i novi tipovima bioenergije i uvidom u to kako politike i pitanja održivosti mogu da utiču na prelazak na bioenergiju na različitim tržištima. E4tech pruža savete u pogledu strategije, politike i tehnologije najrazličitijim klijentima širom sveta.
Quiddita d.o.o. je privatna kompanija osnovana 2007. godine u Beogradu. Kompanija se bavi informativnim tehnologijama, dizajnom i inženjeringom.