Sarajevo, 01.03.2016.

Regionalni Savet za saradnju (Regional Cooperation Council (RCC)) i GIZ DKTI projekat zajedno su organizovali inicijalni sastanak Radne grupe Balkans Bioenergy Task Force (BBTF).

Glavni cilj ove radne grupe je da obezbedi stalni regionalni dijalog i platformu za regionalnu saradnju i umrežavanje na polju bioenergije u regionu. Fokus rada Radne grupe će biti i angažovanje nacionalnih donosioca odluka i političkih struktura, kao i ulaganje napora da se uklone regulatorne barijere kada je u pitanju upotreba bioenergije kao važnog energenta.

Sledeći sastanak radne grupe BBTF će se najverovatnije održati u Zagrebu polovinom aprila 2016.