BioRES – Projektni tim iz osam evropskih zemalja

EU projekat BioRES – Održivi regionalni lanac snabdevanja drvnom biomasom

O BioRES-u

Projekat EU-BioRES pruža doprinos programu DKTI koji se bavi bioenergijom u Srbiji. Nacionalna asocijacija za biomasu SERBIO je partner u realizaciji BioRES projekta u Srbiji.

BioRES ima za cilj uvođenje inovativnog koncepta logističkih centara za trgovinu biomasom tzv. BLTC (Biomass Logistic and Trade Centres) u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj na osnovu saradnje sa liderima u oblasti tehnologije iz Austrije, Slovenije, Nemačke i Finske. Ovi logistički centri kao regionalna središta pomogli bi da se poveća lokalna ponuda i potražnja za proizvodima u oblasti drvne bioenergije u ovim zemljama.

www.bioresproject.eu

Aktivnosti

 • Razmena primera najbolje prakse u oblasti znanja i tehnologije
 • Utvrđivanje prioritetnih lokacija za nove logističke centre za trgovinu biomasom
 • Procena potencijala regionalnog tržišta za proizvodnju i upotrebu proizvoda u oblasti drvne bioenergije
 • Dijalozi između zainteresovanih strana koji uključuju i proizvođače i potencijalne korisnike proizvoda u oblasti drvne bioenergije
 • Inicijativa za osnivanje investitorskih grupa koje bi vodile logističke centre za trgovinu biomasom
 • Izrada studija izvodljivosti za konkretne lokacije za ukupno 6-8 novih logističkih centara za trgovinu biomasom
 • Promovisanje informisanosti i podizanje svesti kod lokalnih potrošača
 • Unapređenje lokalnih kapaciteta u svim fazama kod regionalnih lanaca snabdevanja za proizvode od drvne bioenergije čiji se kvalitet kontroliše i koji dolaze iz provereno održivih šuma
 • Obezbeđivanje podrške za izradu biznis planova logističkih centara kao i za kupoprodajne ugovore sa strane ponude i potražnje
 • Savetodavne usluge o planiranju i osnivanju logističkih centra za trgovinu biomasom u fazi poslovanja preko interneta ili u prodavnicama
 • Komunikacija i objavljivanje postignuća projekta širom Evrope

Brošura "Održivost i kvalitet u Logističkim i trgovinskim centrima za biomasu (BLTC) – Zahtevi za BLTC i koristi od BLTC-a" pruža uputstva za potencijalne operatore BLTC-a kao i aktere u lokalnim lancima snabdevanja proizvodima na bazi drvne biomase.

Odgovorna osoba:

Stefan Essel
Koordinator projekta

Kancelarija GIZ-a u Bavarskoj
Wielinger Straße 52, 82340 Feldafing, Nemačka
+49 8157938-712
stefan.essel@giz.de

BioRES has received funding from the European Union’s Horizon2020 research and Innovation programme under grant  agreement No645994