Biomasa

Biomasa je razgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materijale), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada.

Biomasom se ne smatraju fosilna goriva, treset, papir i karton, tekstil,  delovi tela životinja, industrijski otpad ', izuzev onog koji se podrazumeva pod biomasom, komunalni otpad, otpad iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i komercijalni otpad.

Biomasa se smatra CO2 neutralnim gorivom. Prilikom fotosinteze biljke uzimaju iz  vazduha CO2, koji se u njima taloži, zatim se prilikom  njihovog spaljivanja ispušta ista količina CO2 koja je iz vazduha apsorbovana. Ukoliko se zasadi ista količina biomase, koliko se i iskoristi za dobijanje energije, čitav proces je u potpunosti CO2 neutralan.

Zašto ulagati u prelazak na biomasu  u sistemima grejanja?

 • Prerada biomase uključuje novu naprednu tehnologiju
 • Biomasa je jeftinije gorivo u odnosu na ostala goriva
 • Lakše se dobija kredit za kotao na biomasu nego za kotao na konvencionalno fosilno gorivo
 • Biomasa predstavlja čist, obnovljiv izvor energije
 • Novac uložen u razvoj biomase ostaje u opštini ili regionu, jer biomasa ne mora da se uvozi već ima lokalni karakter

Realizacijom projekata prelaska na korišćenje biomase u sistemima grejanja u lokalnim samoupravama u Srbiji dolazi do znatnih ušteda u budžetu zahvaljujući znatno nižoj ceni drvne sečke i peleta u odnosu na ostala goriva. Na taj način se deo ušteđenog budžeta oslobađa za druge neophodne investicione projekte u lokalnim samoupravama. Pred toga, nabavka biomase kao energenta iz neposrednog okruženja, dovodi do upostavljanja lanca snabdevanja biomasom, otvaranje novih radnih mesta i, što je najvažnije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju.

 

Biogas

Biogas nastaje kao rezultat razlaganja organskih materija bez prisustva kiseonika. Ovaj biohemijski proces se naziva anaerobna digestija, dešava se prirodno u sistemu za varenje životinja ili u močvarama, ali se može napraviti i postrojenje za proizvodnju biogasa.

Kao sirovina za proizvodnju biogasa mogu da se koriste razgradivi biljni i životinjski organski otpad, razgradivi organski komunalni otpad (iz ugostiteljstva, domaćinstva ili industrije), tečni i čvrsti stajnjak, otpad iz poljoprivrede (slama i žetveni ostaci) ili se može namenski vršiti uzgoj energetskih biljaka.

Kako radi biogas postrojenje?

Sirovina za dobijanje biogasa se nakon pripreme šalje u digestor, gde se odvija fazni proces razlaganja organskih materija bez prisustva kiseonika, uz održavanje konstantne temperature i mešanje. Kao rezultat ovog procesa nastaje biogas. Najbitnija komponenta biogasa je metan (CH4) koji čini njegov najveći deo (50-65%). Ostale komponente su ugljen dioksid (CO2), azot, voda itd.

Biogas koji nastane u digestoru, privremeno se skladišti u gornjem delu digestora (najčešće elastična membrana) i nakon toga se cevovodom transportuje do sistema za čišćenje biogasa gde se odstranjuje sumpor, voda i ostale neželjene primese. Ovako pročišćen gas, transportuje se do kogeneracionog modela (motora) gde se proizvode električna i toplotna enegija.

Deo toplotne enegije korisiti se za proces zagrevanja digestora, ostatak toplotne energije može se koristiti za sopstvene potrebe kao i prodavati potrošačima u okruženju. Vrlo bitan proizvod je i kvalitetno đubrivo koje se vraća u zemljištu.

Prednosti biogasa?

 • Proizvodi se od biomase, koja je obnovljiva, za razliku od fosilnih goriva.
 • Fosilna goriva se najčešće uvoze, dok je biomasa lokalnog porekla.
 • Korišćenjem stajnjaka u procesu proizvodnje biogasa, eliminiše se emisija metana prilikom skladištenja stajskog đubriva (efekat staklene bašte).
 • Prilikom sagorevanja biogasa stvara se ugljen dioksid (CO2), u kome je ista količina ugljenika koja je ugrađena u biomasu u procesu fotosinteze, tako da je ovaj proces CO2 neutralan.
 • Pored toplote i električne energije, proizvod biogas postrojenja je visokokvalitetno đubrivo koje može zameniti mineralna đubriva.
 • Električna energija dobijena iz biogas postrojenja može se prodavati po podsticajnim cenama (feed-in tarife).
 • Proizvodi se i toplotna enegija, koja se može koristiti za grejanje ili druge tehnološke procese.