U okviru GIZ DKTI Programa razvijeno je šest platformi čija je osnovna svrha razmena informacija, iskustava i znanja između članova paltforme

 

Operativna grupa za biomasu

Operativna grupa za biomasu je nacionalna platforma koja okuplja predstavnike različitih organizacija zainteresovanih za temu bioenergije. Članovi su sledeće grupe: Biomasno udruženje SERBO, Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Regionalna razvojna agencija Istočne Srbije RARIS, Institut za nuklearne nauke Vinča, Stalna konferencija gradova i opština, Biogas asocijacija, kao i radna grupa za biomasu i energetsku efikasnost u Zlaborskom okrugu.

Prvi sastanak ove grupe održan je u Martu 2019. godine, dok su naredna dva održana krajem 2019. godine. Cilj radne operativne grupe za biomasu je priprema dokumenta koji će predstaviti šemu podsticaja za korišćenje biomase za grejanje, kao i promocija ove šeme i njeno predstavljanje na lokalnom i nacionalnom nivou. 
                                              
CoP – Platforma za razmenu iskustava

CoP platforma je oformljena 2017. godine. Prvi skup je održan u Kragujevcu, a nakon toga platforma ja nastavila sa radom uz održana još tri skupa u Pirotu i Beogradu. Na početku platforma je okupljala predstavnike lokalnih samouprava, kao i predstavnike nacionalnih institucija zainteresovanaih za prelazak sistema grejanja na korišćenje biomase u javnim objektima.

Ideja je da se u 2020. platformi dodaju i ostale teme koje obuhvata bioenergija i da se na taj način uključe predstavnici toplana, privatni vlasnici šuma, kao i zainteresovani  investitori u biogas postrojenja.

Cilj CoP platforme je razmena informacija, iskustava i znanja iz ovih oblasti, kao i edukacija članova od strane eksternih eksperata vezana za implementaciju bioenergetskih projekata i uspostavljanje tržišta bioenergije.

Regionalane radne grupe za biomasu

Prva regionalna radna grupa za biomasu osnovana je u oktobru 2015. godine u Zlatiborskom okrugu, posredstvom BioEN projekta, koji je finansiran od strane GIZ DKTI Programa. Radna grupa broji 29 članova, uglavnom predstavnika lokalnih samouprava iz okruga. Do sada je ova grupa održala deset sastanaka u regionu, kao i puno edukativnih poseta događajima vezanih za temu bioenergije. Kasnije u toku rada je grupa sebi dodala i temu energetske efikasnosti. Glavni cilj rada i okupljanja radne grupe je razmena iskustava u regionu vezana za impementaciju projekata bioenergije, kao i donošenje strategije i uticanje na politike unutar pojedinačnih lokalnih samouprava u regionu.

U toku 2020. godine uz pomoć lokalnog ugovora o subvenciji sa GIZ DKTI Programom, Regionalna razvojna agencija Istočne Srbije RARIS uspostaviće radnu grupu za biomasu u regionu Istočne Srbije. Radna grupa biće oformljena na osnovu znanja i iskustava stečenih u Zlatiborskom okrugu. Na taj način će se stečena znanja iz jednog regiona prebaciti na drugi, sa ciljem da se uspostavi međuregionalana saradnja u oblasti bioenergije.

Privatni vlasnici šuma

Saradnja između GIZ DKTI Programa i privatnih vlasnika šuma je uspostavljena od samog početka projekta, 2015. godine. Aktivnosti u okviru saradnje su usmerene ka promovisanju udruživanja privatnih vlasnika šuma, kao i ka pružanju tehničke pomoći prilikom procesa udruživanja.

Krajem 2019. godine za privatne vlasnike šuma organizovano je studijsko putovanje u Sloveniju i poseta Slovenskom nacionalnom udruženju šumara. Tokom 2020. godine platforma sa privatnim vlasnicima šuma biće usmerena ka uspostavljanju regionalnog udruženja privatnih vlasnika šuma u Zlatiborskoj oblasti. Pored ostalih benefita, cilj formiranja ovog udruženje je i mogućnost za učešće u lancu snabdevanje biomase u regionu Zlatibora, što je takođe jedna od teme plaforme.

Toplane Srbije

Saradnja sa toplanama u Srbiji i udruženjem toplana (TOPs) postoji od samog početka GIZ DKTI Programa, 2015. godine. GIZ DKTI Program u okviru saradnje pruža tehničku podršku toplanama prilikom ulaska u projekte prelaska na korišćenje biomase za grejanje, uz pomoć sredstava Nemačke razvojene banke, KfW. Pored toga, kroz KeepWarm Horison 2020 projekat šest toplana u Srbiji je podržano u cilju optimizacije i unapređenja sistema grejanja.

Formiranje tematske platforme sa predstavnicima toplana Srbije tokom 2020. godine ima za cilj da  pomogne prilikom formuranja dalje strategije razvoja toplana. Takođe, cilj je i prenos znanja Vinča Instituta u ovoj oblasti, kao i dalje korišćenje dokumenata,  biznis modela i preporuka razvijenih tokom KeepWarm Projekta.

Biogas platforma

GIZ DKTI program podržava i pomaže razvoj održivog tržišta biogasa u Srbiji počevši od prve faze programa. Sprovodi se konstantni transfer znanja iz Nemačke, koja je zemlja sa najvećim brojem postrojenja i dugom tradicijom razvoja tehnologije i tehničkih koncepata. Organizovan je veliki broj studijskih putovanja za razmenu iskustava zaposlenih u javnoj upravi na lokalnom i republičkom nivou sa njihovim kolegama u Nemačkoj, kao i studijska putovanja na biogas postrojenja kako bi se potencijalni investitori, konsultanti, profesori fakulteta i srednjih stručnih škola upoznali sa najboljim praksama na postrojenjima koja rade preko deceniju.

Široj javnosti je predstavljena najnovija literatura prevedena na srpski jezik, počevši od upotrebe otpada kao sirovine, tehničkih priručnika do tehnologije proizvodnje biometana. Kroz niz različitih obuka u zemlji i inostranstvu pojačan je doprinos kvalitetnom i održivom razvoju sektora. Dalje se ideje promovisanja koncepata kao što su mala biogas postrojenja sa životinjskim stajnjakom kao dominantnom sirovinom, korišćenjem otpadne toplote za grejanje javnih i privatnih objekata i udruživanja u energetske zadruge dodatno usaglašavaju sa partnerskim institucijama i organizacijama. Organizuju se okrugli stolovi, inicira se prvih par Biogas konferencija i dijalozi na svim nivoima između aktera u biogas sektoru.