O oblasti delovanja

U privatnom sektoru podržavamo sprovođenje inovativnih nezavisnih bioenergetskih projekata u kojima se koristi drvni materijal, organski otpad i agrobiomasa kao zamena za fosilna goriva za proizvodnju toplote, pare i struje i u kojima su integrisane zainteresovane strane iz privatnog i javnog sektora radi dugoročnih međunarodnih partnerstava u oblasti tehnologije.

Prema tome, odabrane su tri glavne različite oblasti rada:

 1. Proizvodnja biogasa za sopstvenu potrošnju toplotne energije za industrijske procese u okviru kompanije ili proizvodnja električne energije u okviru kombinovanog postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije od organskog otpada ili organske otpadne vode (stajsko đubrivo, surutka itd.) u saradnji sa agroindustrijom
 2. Projekti sagorevanja slame za proizvodnju toplote/pare za industrijske procese
 3. Proizvodnja toplotne energije od drvnog materijala (peleti, briketi, sečka) za hotele, škole, bolnice ili investitore/izvođače

Aktivnosti

 • Identifikacija projekata i potencijalnih investitora za sisteme grejanja na bioenergiju u javnim zgradama, biogas postrojenja, postrojenja za proizvodnju toplotne energije za industrijske potrebe
 • Savetovanje u domenu projektovanja postrojenja i projektnog koncepta
 • Izrada (prethodnih) studija izvodljivosti prihvatljivih za banku
 • Podrška/posredovanje u vezi sa finansijskim mogućnostima i subvencijama za investicije
 • Poslovno povezivanje i odabir domaćih i međunarodnih ponuđača tehnoloških rešenja
 • Logistički koncepti za agrobiomasu
 • Tehnička podrška za prijavljivanje radi dobijanja dozvola i podrška za povećanje efikasnosti procesa u vezi sa dobijanjem dozvola i licenci za projekte u oblasti bioenergije
 • Najbolja praksa kad je u pitanju dokumentacija, podrška naučno-istraživačkom radu u saradnji sa univerzitetima, izgradnja kapaciteta
 • Dijalog-platforma u okviru koje srpske i međunarodne kompanije i institucionalne zainteresovane strane mogu da razmenjuju ideje, informacije i iskustva u vezi sa projektima
 • Objavljivanje priča o postignutim uspesima, priručnika itd. 

Mogućnosti

Različiti su razlozi za investiranje u realizaciju bioenergetskog postrojenja. Osim ekoloških prednosti, smanjenja emisije CO2  i povećanja lokalnih prihoda, bioenergija u Srbiji obezbeđuje veliki potencijal za uštedu za javni i privatni budžet nasuprot fosilnim gorivima, naročito kada se koristi za grejanje prostorija.

Osim što predstavlja izvor grejanja koji malo košta a ne ugrožava životnu sredinu, bioenergija (biomasa, biogas) se može odlično pretvoriti u toplotnu i električnu energiju uz pomoć kogeneracije (elektrane za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije - CHP).
 

U okviru nacionalne strategije za promociju obnovljivih izvora energije, pravni okvir u Srbiji obezbeđuje posebne podsticaje za projekte u oblasti bioenergije za snabdevanje javne mreže generisanom električnom energijom. Tabela koja sledi pokazuje važeće podsticajne otkupne cene (feed-in tarife) za biomasu i biogas na osnovu Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije (Službeni glasnik RS broj 56/16), a na osnovu Zakona o energetici (Službeni glasnik RS broj 145/14):

Vrsta elektrane

Instalisana snaga Pel (MW)

Podsticajna otkupna cena (c€/kWh)

Elektrana na biogas

0-2 MW

18,333-1,111 x Pel

Elektrana na biogas

2-5 MW

16,852-0,370 x Pel

Elektrana na biogas

preko 5 MW

15

Postoji takođe nekoliko finansijskih programa i instrumenata koji pružaju podršku javnim i privatnim investitorima za realizaciju održivih projekata u oblasti bioenergije u Srbiji. Molimo Vas da nas kontaktirate za dalje informacije.

Odgovorna osoba:

Milica Vukadinović
Rukovodilac komponente

Terazije 23, 5. sprat, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 400 3890
milica.vukadinovic@giz.de